Atlantic Vertigo Steatite jellemző nyereményjáték

  • MINDEN MÁS,

      
  •   #985  

Ebben a játékban nincs mád dolgod, mint a válaszolni az alábbi kérdésre: Mi annak az Atlantic által kifejlesztett technológiának a neve, amelynek köszönhetően a kerámia fűtőszál nem tud vízkövesedni a Vertigo Steatite vízmelegítőkben? A válaszokat a bejegyzés alatt hozzászólás formájában (09.13) péntek délelőtt 10 óráig várjuk. Sok szerencsét kívánunk!

1. A játék szervezője

A „Atlantic Vertigo Steatite jellemző” nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Ép-Gépész Holding Kft. (székhely: 1195 Budapest, Vas Gereben u. 4., cégjegyzékszám: 03-09-114207, a továbbiakban: „Szervező”).

 

2. A Játékban részt vevő személyek

 

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

 

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

 

3. A Játék definíciója és menete

 

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

 

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, az Ép Gépész Holding Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gepesz.hu) 2019. szeptember 11. és 2019. szeptember 13. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

 

3.3 A játék időtartama alatt az Ép-Gépész Holding Kft. Facebook oldalán a „Atlantic Vertigo Steatite jellemző” aktivitással kapcsolatos nyereményjáték poszt alatt kell kommentben a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésre. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik teljesítik a feladatot, azaz megválaszolják a kérdést.

 

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében az 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet egy nyertest.

 

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében az Ép-Gépész Holding Kft. közzétehesse a gepesz.hu Facebook oldalon.

 

3.6 A Játék 2019. Szeptember 11-én kezdődik, a gepesz.hu Facebook oldalon megjelenő Játékra felhívó poszt kihelyezésével egy időben, és 2019. Szeptember 13-án délelőtt 10 óráig tart.

 

 

4. A nyeremények meghatározása és felosztása

 

4.1 A Játék során egy Nyertes kerül kisorsolásra a játékosok közül 2019. Szeptember 13-án.

 

4.2 A Szervező a http://socialwinner.besocial.hu/ oldal segítségével sorsolja ki azt az egy nyertest, aki megnyeri a Játékot. A Nyertes nyereménye egy, az Ép-Gépész Holding Kft. által biztosított ajándékcsomag, amely készpénzre nem váltható.

 

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Facebook oldali bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

 

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

 

4.5 A Szervező legkésőbb 2019. Szeptember 16-ig értesíti a Játék lezárását követő sorsolás nyertesét a Nyereményjáték posztjához írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertes 30 napon belül jelentkezhet a nyereményéért.

 

4.6 Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki. A Szervező szükség szerint addig sorsol Pótnyerteseket, amíg a Nyeremény átadásra kerül.

 

 

5. Vegyes rendelkezések

 

5.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

 

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

 

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

 

5.5 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

 

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

 

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja.

 

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét az Ép-Gépész Holding Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

 

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 

- az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

 

- a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

 

- a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szakáruháznak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

 

- amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

 

- Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

- a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

 

- az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

- a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

- a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

- az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: marketing@gpsz.hu

 

- a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 

 

7. Felelősség

 

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

 

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, a Facebook oldal meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

 

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében;

 

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

 

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

 

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

 

7.7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

 

Budapest, 2019. Szeptember 11.
Ép-Gépész Holding Kft.

LOGO