ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ép-Gépész Holding Kft. általános szerződési feltétele

Szerződés nyelve:
Jelen általános szerződési feltételek nyelve magyar

Szerződés formája:
Jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak
Az áraink forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Fenntartjuk annak jogát, hogy a webshopban és a boltjainkba alkalmazott áraink eltérhetnek egymástól. Lehetnek csak a webshopra meghirdetett akciók, amik csak online rendelés esetén érvényesek.

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a https://gepesz.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő általi használatának feltételeit, valamint a honlap használatához szükséges alapvető technikai tájékoztatást. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Weboldalunkon a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum:

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Ép-Gépész Holding Kft.
Székhely: 1195 Budapest, Vas Gereben u. 4.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 28.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-200196
Adószám: 13866336-2-43
Telefonszám: 00 (36) 1/3-437-379
E-mail: webshop@gepesz.hu
Honlap: https://gepesz.hu
Tárhely szolgáltató adatai: INFO SERVICE Kft.
Székhely: H-1161 Budapest, Ottó u. 37.
Tel./Fax:06-1-405-8929
Átvételi pontok:
Weboldal elérhetősége és rendelési lehetőség: 0-24

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A felek (eladó és vevő) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a felhasználót és az eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult és köteles megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
A felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A https://gepesz.hu oldalon keresztül történő vásárlással a felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a felhasználó és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja, vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
A fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei közigazgatási hatósági jogkörben járnak el, másodfokon országosan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a megrendelő jogosult a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A helyileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt találhat:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform
A fogyasztók lehetősége van az Európai Bizottság által létrehozott honlapon regisztrálni, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy az internetes vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerződés részleges érvénytelensége

Az Általános szerződési feltételek nem veszti érvényét, ha annak valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazni hivatott törvény, rendelet vagy szabályozás rendelkezései érvényesek. A szerződés további pontjai érvényben maradnak.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A https://gepesz.hu megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A https://gepesz.hu oldal adattartalomról, rendszeres mentés készül így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon található tartalmat, megrendeléseket MySQL adatbázisban tároljuk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A https://gepesz.hu-n megrendelhető termékről, azok lényeges tulajdonságairól az egyes termékek részletes nézetében (termékoldalon) szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Tájékoztató a honlap használatáról

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Weboldalon történő megrendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, melyet a terméklistában szereplő kosár ikonra kattintva tud megtenni.Nem minden termék mellett jelenik meg kosár ikon. Ez nem rendszerhiba, az ilyen termékre nem fogadunk be rendelést a webshopon keresztül, ezeket csak személyesen, valamelyik szakáruházunkban tudja megrendelni.
A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a termékek információs oldalain, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, navigáljon vissza a termékoldalra, vagy indítson új termékkeresést. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a rendelési sort, vagy a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
Amennyiben összeállította a megrendelni kívánt termékek kosarát, kattintson a „Fizetés” gombra, mely után a véglegesítheti rendelését a Megrendelés menüpont alatt. A Megrendelés menüpont alatt a következő kategória mezőket szükséges kitölteni a vásárlás véglegesítéséhez. - Megrendelő adatai, - Szállítási adatok, - Szállítás módja, - Fizetés módja, - Megrendelés. Itt van lehetősége egy rövid üzenetet írni az értékesítőnek.
Fontos, hogy ügyeljen adatai pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
Ha a vásárlás előtt kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékekhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait a következők:

Ügyfélszolgálat: Ép-Gépész Holding Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 28.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (munkanapokon: 9.00-16.00)
Internet cím: https://gepesz.hu-n
E-mail: webshop@gepesz.hu

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Ajánlattétel (A rendelés elküldése)

Amennyiben a megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a megrendelő adatai helyesen és a valóságnak megfelelően szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva megrendelése elküldésre kerül az Eladó felé.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a felhasználó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó megrendelés leadását követően automatikus visszaigazoló e-mailt kap. Az automatikus visszaigazolás nem minősül a rendelés elfogadásának. Az automatikus visszajelző e-mail a Felhasználó által kért ajánlat létrejöttét igazolja vissza. Ha a Felhasználó nem kapja meg 2 munkanapon belül az elfogadó visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
Az ajánlatkérés feldolgozása és elfogadása nem automatikusan történik az Eladó részéről. A megrendelés elfogadásáról az Eladó külön, visszaigazoló e-mail küld a megrendelőnek.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat: A felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

Fizetési módok

Utánvétel

Az utánvétel a megrendelt áru értékén túl nem von maga után további fizetendőt. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket utánvéttel, ha átvételekor ki tudja fizetni a csomag díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Előre átutalás

Előre átutalásos fizetési mód esetében várja meg, amíg az értékesítő díjbekérőt küld önnek. A díjbekérő tartalmazza az átutalandó pontos összeget, a megrendelés számát, amit a hivatkozásban fel kell tüntetnie, és azt a bankszámlaszámot, amire az utalást teljesítenie kell. Az összeg megérkezését követően tudjuk önnek a fuvart megszervezni. Kérjük figyelembe venni, hogy a szállítási határidő vállalásunk az összeg beérkezését követően indul.

Előleg

Bizonyos speciális termékek esetében, melyeket cégünk nem készletez, és csak vevői igény esetén szerzünk be, előlege megfizetését kérjük a megrendelés véglegesítéséhez. Erről az értékesítő által visszaküldött visszaigazoló levélben tájékoztatjuk a vásárlót. Amennyiben az előlegről nem sikerül megállapodni, a megrendelést tárgytalannak tekintjük.

Átvételi módok, átvételi díjak

Személyes átvétel

A megrendelt termékeket személyesen átveheti a megrendelésében megjelölt átvételi ponton nyitvatartási időben. Személyes átvétel során a megrendelőt a vételáron felül nem terheli semmilyen többlet költség. Teljesítés szerződéses határideje A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Kiszállítást csak Magyarország területén belülre vállalunk.

Kiszállítás választásakor az áru szállítását cégünk saját gépjárművel, vagy futárszolgálattal végzi. Az áru átadásának helye a megadott szállítási címben szereplő ingatlan kapuja. Az áru behordásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. A Szolgáltató az ügyfélnek szállítási költséget számol fel, amennyiben a megrendelés alkalmával a vásárló a kiszállítást (kiszállítás opciót) választja. Ettől a Szolgáltató egyes esetekben eltekinthet és díjmentesen szállíthatja házhoz a terméket. A szállítási költséget a vevő a kosárban láthatja, a rendszer automatikusan kalkulálja. Az ügyfél a rendelés véglegesítésével a felszámolandó szállítási díjat elfogadja. A szállítás szállítmányozó cég igénybevételével, vagy különleges esetekben a szolgáltató saját szállítóeszközével történik.

Bizonyos termékek szállítását nem minden esetben tudjuk vállalni. Ilyenek:
Ilyen tétel megrendelése esetén a visszaigazoló levélben kitérünk arra, hogy mely tételeket nem tudjuk házhoz szállítani, és kérjük a rendelés megerősítését vagy elutasítását az így ismertetett feltételek mellett. A rendelés megerősítésére ilyen esetben is 2 napos határidőt tartunk fenn, és amennyiben nem kerül megerősítésre a rendelés, úgy azt érvénytelennek tekintjük.

Az Ügyfél köteles kiszállításkor a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérüléskor kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A megrendelt terméket a futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 17 óra között szállítják ki, sikertelen kézbesítés esetében telefonon egyeztetnek. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (ha van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! A számlát, nyugtát - és amennyiben a termékhez tartozik - a garancia levelet a csomag tartalmazza.

A számlát és a garancia levelet (amennyiben van a termékhez) a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Jogfenntartás
Amennyiben a https://gepesz.hu oldalon szereplő egyes termékek gyártása megszűnik, vagy annak értékesítése szabályozáshoz kötött. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részteljesítésre kizárólag a felhasználóval történő egyeztetés után kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg (részteljesítés esetén részösszeg) az felhasználó részére. A visszautalás minden esetben a küldő bankszámlára kerül visszautalásra 5 munkanapon belül.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladónak az ÁFSZ-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre történő megküldéssel: 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 28. / webshop@gepesz.hu
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett:
Cím:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt,

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

  a) Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

  b) Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Fogyasztó esetleges költségei

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége.

Visszatartás

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel, portósan feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén A fogyasztó anyagi felelőssége a visszaküldött termék értékcsökkenésével kapcsolatban

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog? Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint –A PTK 2013. évi V. törvény. XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági (3. PONT) igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás elvesztése Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságban és a termék szavatosságban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás kötelező esetei a https://gepesz.hu weboldal termékkörét érintően: Az fenti felsorolás csak tájékoztató jellegű, elsősorban az Eladó által kínált termékekre koncentrálva. A kötelező jótállás minden esetéről a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezik: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Termékek átvétele - Sérülés
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól JEGYZŐKÖNYV felvételét.
A csomagoláson jól látható sérülés esetén kérjük, jegyzőkönyv felvételével kérje a csomag cseréjét.
A csomag futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, jegyzőkönyv megléte esetén a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! A Nem jegyzőkönyvezett sérült termék/csomag visszavétele után annak visszatérítése a sérülés függvényében az értékcsökkenés levonásával történik.

Hatálybalépés
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016-07-01

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Ép-Gépész Holding Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 28.
Az adatkezelő e-mail címe: webshop@gepesz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 00 (36) 1/3-437-379
Honlap: https://gepesz.hu
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Személyes adatok kezelése
Ahhoz, hogy a felhasználó megrendelést adjon le a https://gepesz.hu weboldalon elengedhetetlen a megrendelése során személyes adatokat adjon meg.
A megadott személyes adatokat az eladó bizalmasan a felhasználó hozzájárulásával kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A megrendelés teljesítéséhez az Eladónak a 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján számlát kell kiállítania, melyet annak kiállítástól számítva 8 évig meg kell őriznie.

Számlázás során kezelt adatok
Név, Számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama:
8 naptári év az Sztv. 169. § (2), Infotv. 6. § (5) alapján

Adatkezelési nyilvántartási azonosítószám: NAIH-114627/2017.

Szállítással kapcsolatos adatkezelés:
Jogalap: Infotv. 6. § (5) Cél: A felhasználó által létrehozott internetes megrendelés fizikális teljesítése, a termékek eljuttatása a megrendelő számára

Szállítással kapcsolatban kezelt adatok:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200 Az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary Kft. Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa 2. Az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adattovábbítás
A https://gepesz.hu a http://www.arukereso.hu/ oldalról érkező vásárlókról a www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az www.arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary KFT minősül.

Adatbiztonság
Az Eladó kijelenti, hogy megtesz mindent biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a felhasználó személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, visszaéléstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, megsemmisüléstől és technikai változatástól.

Adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok
Az adatkezelés során a felhasználót a következő jogok illetik meg Tájékoztatás kérése
A felhasználó kérésére az adatkezelő a felhasználót írásban köteles és közérthető formában tájékoztatni legfeljebb 25 napon belül.

Helyesbítés
Adat helyesbítési kérésnek az adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Törlés
Adat törlési kérésnek az adatkezelő 15 napon belül eleget tesz. A törlési kérelem joga nem terjed ki az Sztv-ben foglalt adattárolási kötelezettségnek. (pl.: Számla tárolása)

Zárolás
A felhasználó kérheti adatainak zárolását, ez esetben az adatok megőrződnek, de ezek nem kerülnek bele az adatkezelés további folyamataiba.

Kifogás, tiltakozás
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó törvén
yi rendelkezéseket megsérti, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Adatkezelési tájékoztató módosítása.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.